Gdański Klub Karate Tradycyjnego

Regulamin klubu

zasady

Regulamin

Regulamin klubu

1. GKKT jest członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego oraz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
2. GKKT zapewnia salę do treningów oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
3. Każdego z ćwiczących członków GKKT obowiązuje SKŁADKA CZŁONKOWSKA.
4. pełną składkę członkowską pobiera się za miesiące objęte szkoleniem.
5. składkę miesięczną należy wpłacać do dnia 10-go każdego miesiąca z góry.
6. składkę za miesiąc czerwiec należy uiścić wraz z opłatą za miesiąc maj /do 10 maja/.
7. wysokość składki nie jest związana z ilością odbytych treningów.
8. w przypadku absencji wynoszącej ponad 1 miesiąc obowiązuje opłata w wysokości 50% składki miesięcznej za każdy miesiąc
9. niedotrzymanie terminów płatności spowoduje podwyższenie składki członkowskiej o 20% za dany miesiąc
10. nie uiszczenie składki członkowskiej może spowodować wykluczenie z Klubu.
11. członkowie GKKT mogą uczestniczyć w zajęciach każdej sekcji Klubu w ramach jednej opłaty członkowskiej.
12. Jeżeli frekwencja na zajęciach będzie niższa niż 3 osoby instruktor prowadzący ma prawo odwołać zajęcia.
13. W czasie świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
14. Wszyscy ćwiczący członkowie GKKT obowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania karate w grupie rekreacyjnej lub przedstawić stosowne oświadczenie.
15. GKKT nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
16. Sprawy nie objęte powyższym regulaminem reguluje Statut GKKT.

Scroll to Top